Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

 

 

Onze missie:

Basisschool ’t Geuzennest en kinderopvang Kiddo’s zijn gezamenlijk  het traject van IKC-ontwikkeling ingegaan met als doel om gelijkwaardige partners binnen  IKC Biervliet te zijn.Vandaar dat onze beschreven missie en visie  in gezamenlijkheid met onze partners is beschreven en ook van toepassing is voor ons toekomstige IKC. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins. We verzorgen het aanbod binnen onze school met respect voor elkaar. We zien onze school als een  ontmoetingsplaats voor ieder die betrokken is rondom de ontwikkeling van de kinderen tussen nul en twaalf  jaar. Ouders en/of verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het ondersteunen van onderwijsleerproces van hun kind en voor de keuzes die zij in dit verband maken. Onze school vindt dat ieder kind recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen, werken we aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. Talent groeit in goede handen. Dit sluit aan bij onze bovenschoolse grondhouding “Iedereen mag er zijn,    iedereen doet er toe en iedereen wil een bijdrage leveren.”

Ons motto is: “Als we samenwerken en samen werken worden we beter en sterker!

Binnen onze school  werken we vanuit gebundelde krachten samen aan de ontwikkeling van kinderen. Door samenwerking versterken en ontwikkelen kinderen, ouders en medewerkers elkaar. We geven deze samenwerking vorm door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en kwaliteiten. Daarnaast maken wij gebruik van de expertise binnen en buiten  de organisatie.

Onze kernwaarden zijn:

Kwaliteit, Vertrouwen, Betrokkenheid, Respect en Plezier

 

Onze visie:

Visie algemeen

In de huidige situatie  kunnen kinderen gedurende het gehele schooljaar worden opgevangen bij de kinderopvang. Zowel in de school-  als  vakantieweken is opvang mogelijk van 6.30 tot 18.30 uur. Dit geldt voor kinderen tot vier jaar en voor schoolgaande kinderen buitenom de schooltijden. De tussenschoolse opvang vindt plaats op school. Als ons doel (IKC Biervliet) bereikt is bieden wij onderwijs, opvang en werken wij samen met verschillende partners. Wij zijn gehuisvest in twee aparte gebouwen maar samen zijn wij één.  Regelmatig verplaatsen  de kinderen onder schooltijd van de ene naar de andere locatie. Wij hebben op school een peuter- kleutergroep, waarbij drie jarige peuters naar groep 1 komen en samen met de kleuters activiteiten aangeboden krijgen. De kinderen uit alle  groepen werken gedurende het schooljaar  in ateliers en deze worden ontwikkeld door medewerkers vanuit school en de kinderopvang. Gezamenlijk worden de thema’s van de ateliers vastgelegd, bijvoorbeeld “meten en wegen”.  De ateliers worden zowel onder als na schooltijd ingezet zodat kinderen hier onder begeleiding of zelfstandig aan de slag gaan en worden uitgedaagd om te spelen, te ontdekken en te leren van en met elkaar . Indien nodig worden  externen betrokken om het atelier in te richten.

Visie op het kind

Ieder kind ontwikkelt in het eigen tempo.

Ieder kind heeft behoefte aan liefde, geborgenheid en aan de mogelijkheid zichzelf te kunnen zijn.

Ieder kind verdient de kans om talent te ontwikkelen.

Ieder kind leert door te ontdekken, te ervaren en te spelen.

Visie op leren

Om doelen te realiseren is het noodzakelijk, dat kinderen leren beseffen, dat zij zelf invloed hebben op hun eigen leerproces en daarbij niet (alleen) afhankelijk zijn van hun leerkrachten. Dit komt het best tot zijn recht als het onderwijs zo ingericht wordt, dat de betrokkenheid van kinderen optimaal is en het eigen initiatief, de eigen sterke kanten ruimte krijgen. De leerkracht is in staat tot het organiseren van daartoe uitdagend onderwijs. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en talenten. Afstemmen op onderwijsbehoeften is een belangrijke voorwaarde om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. De organisatie van de activiteiten is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van kinderen; daarbij zijn ontwikkelings- en leerlijnen belangrijker, dan de volgende bladzijde in de methode. ICT en digitale communicatie wordt zo optimaal mogelijk ingezet. Een goede zorgstructuur waarborgt optimale kansen voor iedere leerling.

Visie op ouderbetrokkenheid

Ouder(s) en/of verzorger(s) kiezen bewust voor het IKC als een verantwoorde speel- en leeromgeving. Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we van groot belang en we verwachten van ouders daarom een coöperatieve houding. Wij informeren de ouders/verzorgers over de ontwikkeling die hun kind op de opvang/school doormaakt, zodat ze die ontwikkeling ook thuis kunnen ondersteunen.Andersom nodigen we ouders/verzorgers uit om informatie over het kind te delen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij onze opvang en in ons onderwijs.Daarvoor is er veel contact met ouders nodig. Wij zien graag een doorgaande lijn tussen het IKC en thuis en andersom. Voor een gevarieerd onderwijsaanbod en activiteitenaanbod vragen we aan iedere ouder binnen ons IKC om passie en talent te delen met onze kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Visie op zorg

Ieder kind heeft zorg  nodig in de breedste zin van het woord: zorg en verzorging. We vinden het belangrijk  er te zijn voor de kinderen ,  ze te zien en  ieder kind  het gevoel te geven dat hij of zij  uniek is, er toe doet en er mag  zijn. Belangrijk vinden we de omgang met elkaar als basis van veiligheid en welbevinden. We waarborgen een doorgaande lijn, wat betreft de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Gezamenlijk dragen we zorg voor een ononderbroken ontwikkeling. Door vroegtijdige signalering en passend handelen nemen de ontwikkelkansen van kinderen toe. Uitgangspunt is hierbij één kind, één plan.

Visie op omgeving

Naast ons onderwijs en  reguliere kinderopvang bieden wij een (na)schools aanbod, dit aanbod is toegankelijk voor alle kinderen van het IKC.  Dit aanbod ontwikkelen wij in gezamenlijkheid met verschillende partners. School en de kinderopvang  en bibliotheek hebben een intensieve samenwerking.  Het aanbod vanuit de bibliotheek versterkt de ontwikkeling van kinderen op het gebied van lezen en mediawijsheid. Jaarlijks organiseren we diverse activiteiten die  naast alle kinderen ook toegankelijk zijn voor ouders en/of inwoners uit het dorp.  We zijn gehuisvest in twee verschillende gebouwen  maar treden naar de buitenwereld op als één team. Kinderen ontwikkelen zich vanuit één gedachte op onze locaties, maar ook buiten onze locaties ontwikkelen kinderen zich.